Nasz Zespół posiada doświadczenie w reprezentowaniu interesów wierzycieli albo dłużników w trakcie postępowań upadłościowych lub naprawczych.

Świadczymy pomoc prawną przy zabezpieczeniu interesów stron na wypadek upadłości dłużnika, badamy stan niewypłacalności oraz możliwości wszczęcia postępowania naprawczego, dokonujemy oceny skuteczności zawartych umów i wynikających z nich skutków w przypadku upadłości, zgłaszamy wierzytelności, prowadzimy sprawy dotyczące wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości, negocjujemy i zawieramy umowy z syndykami i likwidatorami, podejmujemy działania związane z ochroną władz spółek przed skutkami wynikającymi ze zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.


Powrót do podstrony Usługi