W zakresie prawa umów specjalizujemy się w:

  • przygotowywaniu projektów umów cywilnoprawnych zarówno ostatecznych jak i przedwstępnych na przykład umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy pożyczki, umowy spółki cywilnej, jak również umów na wdrożenie systemów IT;
  • negocjowaniu treści umów cywilnoprawnych;
  • opiniowaniu treści umów cywilnoprawnych;
  • dochodzeniu należności z umowy;
  • dochodzeniu wykonania umowy;
  • dochodzeniu odszkodowania za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, w tym kar umownych;
  • dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy sprzedaży, umowy o dzieło, jak i umowy o roboty budowlane, a także roszczeń gwarancyjnych.

Powrót do podstrony Usługi