W ramach prawa spółek handlowych jesteśmy w pełni kompetentni do bieżącej obsługi spółek prawa handlowego lub ich wspólników. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie:

  • tworzenia spółek osobowych i kapitałowych oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych wPolsce (m.in. sporządzenie projektów umów albo statutów spółek, przygotowanie lub zgromadzenie wszelkiej niezbędnej do rozpoczęcia działalności w formie spółek prawa handlowego dokumentacji, rejestrację podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym);
  • stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej spółek, w szczególności obsługi zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, projektowania i wprowadzania zmian do umów i statutów spółek, doradztwo w zakresie umarzania i zastawiania udziałów i akcji, obrotu udziałami i akcjami;
  • restrukturyzacji podmiotów prawa handlowegoobejmującej łączenie, podział i przekształcanie podmiotów prawa handlowego;
  • rozwiązywania spółek oraz przeprowadzenia procesu ich likwidacji;
  • reprezentacji członków zarządów, rad nadzorczych w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością cywilną i karną;
  • prowadzenia spraw sądowych z zakresu sporów korporacyjnych związanych m.in. z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach kapitałowych, z dochodzeniem przez wspólników albo akcjonariuszy roszczeń za szkody wyrządzone spółce, z roszczeniami o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki.

Powrót do podstrony Usługi